Standard side

FAGFORENINGENES MANNSKORS LOVER


Side 1

FAGFORENINGENES MANNSKOR
SARPSBORG

LOVER
Vedtatt på årsmøtet 19. januar 1919.
Forandret på årsmøter 1922, 1929, 1938,
1945, 1950, 1952, 1974, 1980, 1992,
1996, 2007, 2008, 2012 og 2017.

Side 2
§ 1. FORMÅL
Fagforeningenes Mannskor har til formål, gjennom sang å bidra til arbeiderklassens åndelige utvikling og for øvrig være til hygge og oppmuntring hvor arbeidere er samlet og ellers ved andre leiligheter etter korets beslutning.
Koret er tilsluttet Østfold Sangerforbund og Norsk Sangerforbund.

§ 2 OPPTAGELSE
I koret skal fortrinnsvis opptas fagorganiserte arbeidere og funksjonærer.
Andre kor-/sanginteresserte som godtar korets og forbundets formålsparagrafer kan opptas i koret. De som søker opptakelse som medlemmer, må først prøves av dirigenten som gir melding om resultatet til styret. Styret undersøker om de krav koret stiller blir oppfylt, behandler dette, samt dirigentens melding, og kommer med sin innstilling til koret, etter en prøvetid på 6 øvelser.
Vedkommende skal ikke være tilstede når opptakelsen blir behandlet.
Passive medlemmer opptas ikke.
Medlemmer som har grunn til å slutte som aktive sangere kan fortsette som medlemmer.

§ 3 KONTINGENT
Den ordinære kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales 2 ganger årlig.
Beslutning om ekstrakontingent kan fattes på hvert enkelt medlemsmøte.
Medlemmer som tross påkrav skylder kontingent for mer enn 6 måneder, kan strykes av koret. Medlemmene har krav på 14 dagers skriftlig varsel før stryking finner sted. Styret kan på søknad frita medlemmer for kontingent når det foreligger sykdom eller arbeidsledighet.
Nye medlemmer betaler kontingent fra første forfall etter opptakelsen.

§ 4 PLIKTER
Hvert medlem plikter å bøye seg for enhver majoritetsbeslutning
Publikasjon av korets forhandlinger må ikke finne sted. Medlemmene må opptre korrekt ved alle anledninger hvor koret opptrer samlet, og heller ikke på noen måte skade koret eller de enkelte medlemmers god navn og rykte.
Medlemmer som bevislig overtrer ovennevnte bestemmelse eller i noen som helst form viser forargerlig opptreden, kan av styret strykes av koret. Saken kan innankes for et medlemsmøte.

§ 5 RETTIGHETER
Et medlem som er strøket eller har meldt seg ut av koret kan, hvis det på nytt melder seg inn, ikke få tilbake rettigheter/ansiennitet som var opparbeidet ved tidligere medlemskap.
Medlemmene har rett til å fremsette forslag til hvilke sanger de ønsker innøvet. Forslag skal leveres til musikkutvalget.

§ 6 UNIFORMER
Uniformene eies av koret. Koret sørger for uniform til nye medlemmer mot en egenandel. Når et medlem slutter i koret skal uniformen leveres tilbake nyrenset, Egenandelen refunderes i henhold til eget uniformsreglement.

Side 3
§ 7 TILLITSVALGTE
Det velges:
ET STYRE på 5 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem) med 2 vararepresentanter. Annen vararepresentant fungerer som PR-representant. Leder velges hvert år. Kasserer og styremedlem velges det ene året, nestleder og sekretær det andre året. Disse velges for 2 år ad gangen. De øvrige tillitsvalgte velges for 1 år ad gangen.
2 REVISORER med 2 vararepresentanter.
FINANSKOMITE: Som dette fungerer korets Veteranklikk.
MUSIKKUTVALG: Det velges 3 representanter som har musikalsk innsikt, samt korets dirigent.
4 STEMMESJEFER
NOTEARKIVAR: Det velges 1 representant med 1 vararepresentant.
UNIFORMSARKIVAR: Det velges 1 representant med 1 vararepresentant.

§ 8 TILLITSVALGTES ARBEID
LEDER forestår korets ledelse, leder alle møter, fører korets korrespondanse, anviser alle utbetalinger og bankuttak. Ved anvisning av beløp utover kr. 5.000,- må saken behandles i styret.
SEKRETÆREN fører forhandlingsprotokollen, fører oversikt over korets opptredener, statistikk over medlemmenes fremmøte til korets øvelser, konserter, assistanser og de sangerstevner koret deltar i, fører kartotek over korets medlemmer og fremlegger beretning for årsmøtet.
KASSERER fører korets regnskap som avsluttes pr 31.12. og legger dette fram for årsmøtet.
REVISORENE kan til enhver tid kontrollere regnskapene.
FINANSKOMITEEN skal sørge for korets økonomi til enhver tid. Dette søkes fremmet ved å utarbeide og fremlegge overslag og forslag til styret til inntektsgivende arrangement, samt forestå disse. Komiteen avgir regnskap for årsmøtet.
NOTEARKIVAR skal føre tilsyn med korets notearkiv og holde dette i god oversiktlig orden. Ta vare på og tillegge arkivet de forskjellige konsertprogrammer og aviskritikker.
UNIFORMSARKIVAR skal føre tilsyn med korets uniformer og korets øvrige eiendeler som ikke er i stadig bruk.
MUSIKKUTVALGET skal foreslå de sanger som skal innøves, sanger som skal synges ved stevner samt konsertprogrammer.
STEMMESJEFENE er sekretæren behjelpelig med å føre statistikk over medlemmenes fremmøte til korets øvelser, konserter, assistanser og de sangerstevner koret deltar i.

§ 9 ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSTEGN
Styret kan, etter eget skjønn, eller etter anbefaling av korets medlemmer, utnevne medlemmer av Fagforeningenes Mannskor til æresmedlemmer for fortjenstfullt virke for koret.
Et æresmedlem er kontingentfri og har fri adgang til korets fester og tilstelninger. Æresmedlemmet blir skriftlig innbudt kun til jubileumsarrangement. Når det gjelder reiser og turer, kan koret innvilge fri eller delvis fri deltakelse under hensyn til korets økonomi. For

Side 4
ektefeller til æresmedlemmer gjelder den pris en enkelt sanger må betale ved slike anledninger.
Ved 25 års uavbrutt medlemskap i koret, blir vedkommende medlem tildelt korets gullmerke. Ved 20 års uavbrutt medlemskap i koret, blir vedkommende medlem utnevnt til medlem av «VETERANKLIKKEN» med diplom. Disse tildelinger bør, så sant det er mulig, skje ved en festlig anledning.

§ 10 VOTERING
Ved votering gjelder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Dog ikke ved valgene. Der brukes loddtrekning.

§ 11 ÅRSMØTET
Årsmøtet holdes innen utgangen av februar.
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene forlanger det.

§ 12 SANGERHUSETS DRIFT
Styret skal sørge for at småreparasjoner og nødvendig vedlikehold blir utført, og kan til enhver tid innkalle korets medlemmer til dugnad for å få dette utført. Innkjøp og arbeid ut over alminnelig vedlikehold, skal først godkjennes av koret. Kontrakter med faste leiere opprettes av korets styre, ut fra retningslinjer godkjent av koret.
Det skal ansettes vaktmester hvis instruks er retningsgivende for dennes arbeid.
Vaktmester kan leie ut lokalene til tilfeldige leiere på dager som er fri. Vaktmesteren er ansvarlig overfor korets styre. Styret skal fremlegge beretning og regnskap for korets årsmøte.

§ 13 OPPLØSNING
Koret kan ikke oppløses så lenge det er 5 medlemmer som stemmer mot dets oppløsning.

§ 14 KORETS EIENDELER
Den del av korets pengemidler som ikke trengs til løpende utgifter, settes inn i bank som bestemmes av styret.
Korets eiendeler skal holdes tilstrekkelig assurert.
Oppløses koret skal eiendelene, unntatt eiendommen Sangerhuset med inventar og utstyr, oppbevares av Østfold Sangerforbund.
Stiftes et nytt kor med samme formål og på grunnlag av disse lover, skal korets eiendeler, unntatt Sangerhuset med inventar og utstyr, tilfalle dette kor.
Sangerhuset skal ved eventuell oppløsning av koret overdras vederlagsfritt til ARNT BERGBYS FOND.

§ 15 LOVENDRING
Endring eller tilføyelser i disse lover kan kun skje på et årsmøte.
Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må sendes styret 8 dager før møtet.
Årsmøtet kunngjøres 14 dager før møtet. 23.02.2017

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.10 | 13:07

Utrolig. Endelig fant vi bildet av huset til familien Nilsen . Huset ble solgt til savnes auto på 60 tallet og revet. Veldig hyggelig å se.

...
15.10 | 12:50

Følger dere med på FB gruppa Sarpsborg før og nå? Jeg har lagt ut noen gamle postkort som er funnet ved opprydding i et dødsbo.
Mvh Lise

...
15.03 | 12:50

Dette var et flott bilde av svoger. Gratulerer så mye der du er utnevnt som FAGEN - GUTT.

...
14.07 | 19:19

Kjempeflott og jeg har delt siden på Du vet du er fra Sarpsborg.

...
Du liker denne siden