Standard side

MANNSKORET 1906 LOVER

 

 

 

MANNSKORET 1906

SARPSBORG

 

LOVER

(Vedtatt på årsmøtet 19. januar 1919.

Forandret på årsmøter 1922, 1929, 1938,

1945, 1950, 1952, 1974, 1980, 1992,

1996, 2007, 2008, 2012, 2017 og 2018.)

Ny lov vedtatt på årsmøtet 11.mai 2021

Lover for Mannskoret 1906

Reg.nr. 870 250 072

 

 

§ 1 FORMÅL

Koret har som formål å arbeide for å styrke korsangen og stimulere interessen for sang og musikk. Koret er tilsluttet Østfold Sangerforbund og Norsk Sangerforbund.

Koret har ingen partipolitisk eller religiøs tilknytning.

 

§ 2 OPPTAK AV MEDLEMMER

Kor- / sanginteresserte som godtar korets og forbundets formålsparagrafer kan opptas i koret.

De som søker opptak som medlemmer, må først prøves av dirigenten som gir melding om resultatet til styret. Styret undersøker om de krav koret stiller blir oppfylt, behandler dette, samt dirigentens melding, og kommer med sin innstilling til koret, etter en prøvetid på 6 øvelser. Vedkommende skal ikke være tilstede når opptakelsen blir behandlet.

Nytt medlem informeres om korets reglement av korets leder og får utdelt dette.

Passive medlemmer opptas ikke.

Medlemmer som har grunn til å slutte som aktive sangere, kan fortsette som medlemmer.

 

§ 3 KONTINGENT

Den ordinære kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales 2 ganger årlig. Nye medlemmer betaler kontingent fra første forfall etter opptak.

 

§ 4 PLIKTER

Hvert medlem plikter å bøye seg for enhver flertallsbeslutning.

Offentliggjøring av korets forhandlinger må ikke finne sted. Medlemmer må opptre korrekt ved alle anledninger hvor koret opptrer samlet, og heller ikke på noen måte skade koret eller de enkelte medlemmers gode navn og rykte.

Medlemmer som beviselig overtrer ovennevnte bestemmelser, eller i noen som helst form viser forargelig opptreden, kan av styret fratas medlemskapet.

Saken kan innankes for et medlemsmøte.

 

§ 5 RETTIGHETER

Et medlem som er strøket eller har meldt seg ut av koret og på nytt melder seg inn, kan ikke få tilbake rettigheter eller ansiennitet som var opparbeidet ved tidligere medlemskap. Medlemmer kan komme med forslag til hvilke sanger de ønsker innøvet. Forslaget skal leveres til styret

 

§ 6 KORBEKLEDNING

Se eget reglement

Effekter skaffes til veie og betales av korets medlemmer.

 

§ 7 TILLITSVALGTE

Styret:

Det velges 5 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Det velges også en vararepresentant

Leder velges hvert år.

Kasserer og styremedlem velges det ene året og nestleder og sekretær velges det andre året, for 2 år. Øvrige tillitsvalgte velges for 1 år av gangen.

For øvrig velges:

2 revisorer samt 1 vararepresentanter.

Finanskomite: Som dette fungerer korets Veteranklikk.

Musikkutvalg: Korets styre samt dirigent.

Notearkivar: 1 representant.

Kjøkken og festkomité: 1 Kjøgemester samt 4 personer.

WEB ansvarlig med ansvar for hjemmeside velges separat.

Valgkomite: Det velges 2 fra koret. En fra styret som ikke er på valg, tiltrer komiteen

 

§ 8 TILLITSVALGTES ARBEID

Leder forestår korets ledelse, leder alle møter og fører korets korrespondanse.

Sekretæren fører forhandlingsprotokoll, fører oversikt over korets opptredener,

statistikk over medlemmenes fremmøte til korets øvelser, konserter, assistanser og de sangerstevner koret deltar i, fører kartotek over korets medlemmer og fremlegger beretning for årsmøtet.

Kassererfører korets regnskap som avsluttes pr. 31.12 og legger dette frem for årsmøtet.

Revisorene kan til enhver tid kontrollere regnskapene.

Styret skal sørge for korets økonomi til enhver tid. Dette søkes fremmet ved å utarbeide og fremlegge overslag og forslag om inntektsgivende arrangement, samt forestå disse.

Notearkivar skal føre tilsyn med korets notearkiv og holde dette i god oversiktlig orden, ta vare på og tillegge arkivet de forskjellige konsertprogrammer og aviskritiker, sammen med WEB ansvarlig.

WEB ansvarlig. Oppdatere vår hjemmeside.

Styret sammen med dirigent skal foreslå de sanger som skal innøves, sanger som skal synges ved stevner samt konsertprogrammer,

 

§ 9 ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSTEGN

Styret kan etter eget skjønn, eller etter anbefaling av korets medlemmer, utnevne medlemmer av Mannskoret 1906 til æresmedlemmer for fortjent virke for koret.

Æresmedlemmet blir skriftlig innbudt kun til jubileumsarrangement.

Ved 25 års uavbrutt medlemskap i koret, blir vedkommende medlem tildelt korets gullmerke. Ved 20 års uavbrutt medlemskap i koret, blir vedkommende medlem utnevnt til medlem av «VETERANKLIKKEN» med diplom.

Disse tildelinger bør, så sant det er mulig, skje ved en festlig anledning.

 

§ 10 VOTERING

Ved votering gjelder alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Dog ikke ved valgene, som avgjøres ved loddtrekning.

 

Årsmøtet holdes inne utgangen av februar.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene forlanger det.

 

§ 12 SANGERHUSETS DRIFT

Styret skal sørge for at småreparasjoner og nødvendig vedlikehold blir utført, og kan til enhver tid innkalle korets medlemmer til dugnad for å få dette utført. Innkjøp og arbeid ut over alminnelig vedlikehold, skal først godkjennes av styret.

Kontrakter med faste leiere opprettes av korets styre, ut fra retningslinjer godkjent av koret.

Det skal ansettes vaktmester hvis instruks er retningsgivende for dennes arbeid.

Vaktmester kan leie ut lokalene til tilfeldige leiere på dager som er fri.

Vaktmester er ansvarlig overfor korets styre. Styret skal fremlegge beretning og regnskap for korets årsmøte.

 

§ 13 OPPLØSNING

Koret kan ikke oppløses så lenge det er 5 medlemmer som stemmer mot oppløsning.

 

§ 14 KORETS EIENDELER

Korets pengemidler settes inn i bank som bestemmes av styret.

Korets eiendeler skal holdes tilstrekkelig forsikret.

Oppløses koret skal eiendelene, unntatt eiendommen Sangerhuset med inventar og utstyr, oppbevares av Østfold Sangerforbund.

Stiftes et nytt kor med samme formål og på grunnlag av disse lover, skal korets eiendeler, unntatt Sangerhuset med inventar og utstyr, tilfalle dette koret.

Sangerhuset skal ved eventuell oppløsning av koret overdras vederlagsfritt til ARNT BERGBYS FOND.

 

§ 15 LOVENDRING

Endring eller tilføyelser i disse lover kan kun skje på et årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må sendes styret senes 8 dager før møtet.

Årsmøtet kunngjøres 14 dager før møtet.

 

 

 

Revidert : Ved årsmøtet  11/5-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

24.08 | 11:28

jeg gjemmer meg i selskap fordi eg er redd for folk med hatter

24.08 | 11:27

Dette er nå min dagbokk. jeg sitter fast i hinduismen fordi håkon hadde ein pøbel og slengte eit middags kyss til meg igjenom vindue.ø

01.02 | 20:50

Gud er en god mann husk dette

01.02 | 20:46

Bra mikrofon jeg liker det dere sier om meg tusen takk hart hart takk takk mye kyss